Господарське право (для студентів Факультету управління фінансами та бізнесу)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Ковний Ю. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Ковний Ю. Є.

Опис курсу

Анотація

Основні засади сучасної економіки передбачають повну гос­подарську самостійність суб’єктів господарювання, які функціо­нують в народному господарстві, вступаючи при цьому в різно­манітні господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Зазначені суспільні відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності (як безпосередньо між суб’єктами підприємницької діяльності, так і між суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарю­вання) регулюються, зокрема, Господарським кодексом, завдя­ки чому вони набувають статусу правових відносин.

Докорінна зміна економічних відносин в Україні зробила необхідним перегляд діючої законодавчої бази, її оновлення та пристосування до нових умов господарювання. Господарське право, що регулює виробничу, торгівельну діяльність суб’єктів господарювання, тобто безпосередньо економічні відносини, зазнає найбільших змін. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до майбутніх фахівців економістів щодо знань основ господарського права та навичок застосування норм господарського законодавства у повсякденній господарській практиці.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни «Господарське право» є суспільні відносини в сфері господарської діяльності.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни — формування у студентів системи правових знань, невід’ємно пов’язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних із правовим регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб’єктів господарювання та органів державної влади.

 

Основні завдання

Завдання навчальної дисципліни — формування у студентів системи науково-теоретичних і практичних знань з господарського права, визначення та розкриття змісту понять, категорій та інститутів господарського права, законодавчих актів; вироблення поваги до законів, їх дотримання і виконання у практичній діяльності.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна вивчається на основі знань та має структурно-логічні зв’язки з предметами: «Правознавство», «Адміністративне право», «Трудове право», «Цивільне право». Передує вивченню предмету «Митне право».

 

Вимоги до знань і умінь

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • Основні правові положення з галузі господарського права;
 • Характер і зміст господарських правовідносин;
 • Особливості захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємництва з метою виховання у студентів правової свідомості та культури;
 • Необхідність непримиренного ставлення до порушень законності в підприємницькій діяльності, активної громадської та професійної позиції у боротьбі з ними;
 • Нові та внесені зміни до діючих законів, які регулюють господарські правовідносини;

 

уміти:

 • Давати правовий аналіз конкретних господарських правовідносин;
 • Використовувати отриманні правові знання у своїй практичній діяльності;
 • Вирішувати правові суперечності в господарській діяльності;
 • Підготувати і скласти господарсько-правову документацію;
 • Самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати господарсько-правове законодавство;
 • Вільно орієнтуватися у питаннях правового характеру щодо обраної професії.

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Рекомендована література

 1. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 2. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / М.Д. Бойко. – К.: Атіка, 2007. – 712 с.
 3. Буднік М.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 334 с.
 4. Валитов С.С. Правовое регулирование конкуренции в Украине: монография.- Донецк: ООО»Юго-восток, ЛТД», 2009.- 307с.
 5. Василенко В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 440 с.
 6. Васильев А.С. Хозяйственное право Укранины: учебник / под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: Одиссей, 2005. – 464 с.
 7. Ващенко Ю.В. Банківське право / Ю.В. Ващенко. – К., 2006. – 344 с.
 8. Вінник О.М. Господарське право : навч. посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.
 9. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. Вінник. – К.: Юридична думка, 2005. – 568 с.
 10. Вінник О.М. Акціонерне право: навч. посібник / О.М. Вінник, В.С. Щербина; за ред. проф. В.С. Щербини. – К.: Атіка, 2000. – 544 с.
 11. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник / О.П. Віхров. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.
 12. Воронова Л.К. Финасовое право: учебн. пособие / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2003. – 366 с.
 13. Виговський О. І. Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. І. Виговський; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 19 с.
 14. Виговський О. І. Новели акціонерного законодавства : науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» / Виговський О. І. – К : Юстиніан, 2009. – 880 с.
 15. Гайворонський В.М., Жушман В.П., Білоусов Є.М., Бойчук Р.П., Глібко C.B. Господарське право України. – X.: Право, 2005. – 384 с.
 16. Галянтич М.К. Господарське право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.
 17. Дзера О.В. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб./ Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін., за ред. О.В. Дзери.-К.: Юрінком Інтер, 2008.- 896 с.
 18. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: монографія. – 2-ге видання. – К.: Юридическая практика, 2006.-384с.
 19. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посібник / А.П. Дука. – Вид. 2-е. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.
 20. Жук Л.А. Господарське право: навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.
 21. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посібник / В.А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
 22. Завальна Ж.В. Валютне право України / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. – Суми: Університетська книга, 2005. – 304 с.
 23. Заверуха І.Б. Банківське право: посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. заклад. / І.Б. Заверуха. – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.
 24. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К., 2000. – 418 с.
 25. Задихайло Д.В. Корпоративне управління: навч. посібник / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – X.: Еспада, 2003. – 688 с.
 26. Знаменський Г.Л. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов./За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; кол. авт. О.А. Беляневич, о. М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008.- 720с.
 27. Зюнькін А.Г. Фінансове право / А.Г. Зюнькін. – К.: МАУП, 2001.-179 с.
 28. Йоффе О.С. Обязательственное право.- М.: Юридическая литература, 1975. – 738 c.
 29. Карманов Є.К. Банківське право України / Є.К. Карманов. – Х., 2000. –647 с.
 30. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: учеб. пособие / Е.Р. Кибенко. – X.: Эспада, 2001. – 288 с.
 31. Контроль і перевірки підприємницької діяльності. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – №8. – 400с.
 32. Костюченко О.А. Банківське право /К: МАУП, 2000. 240 с.
 33. Кравчук В.М. Корпоративне право / В.М. Кравчук // Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.
 34. Краснокутська Н. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.
 35. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності : Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
 36. Крупка Ю.М. Ліцензування господарської діяльності в Україні: коментар законодавства, суд. Практика/ Ю.М. Крупка.- К.: Юрінком Інтер, 2010.- 304 с.
 37. Красько И. Агентский договор / И. Красько // Підприємництво, господарство і право. – 1999. – № 10. – С. 30–34.
 38. Крысенко Т. Агентский договор / Т. Крысенко // Бухгалтерия, налоги, бизнес. – 2005. – № 14 (476) – С. 48–51.
 39. Кудрявцева В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційної діяльності / В. Кудрявцева // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 91–94.
 40. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2009. – 544 с.
 41. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч. посібник / Л.П. Кулаковська. –К.: Каравела, 2008. – 312 с.
 42. Кучерявенко М.П. Фінансове право України: підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; за ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 557 с.
 43. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 548 с.
 44. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.
 45. Луць В.В. Акціонерне право: навч. посібник / за заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.
 46. Мамутов В.К. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
 47. Мамутов В.К. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др.; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
 48. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.
 49. Осадець С.С. Страхові послуги: підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.
 50. Орлюк О.П. Фінансове право: навч. посібник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 488 с.
 51. Петруся Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. – Дніпропетровськ, 2000. –100с.
 52. Подцерковний О.О. Господарське право: Підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; За ред. О. П. Подцерковного. – X.: Одісей, 2010. – 640 с.
 53. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.
 54. Поляков Б.М. Коментар судової практики ВСУ у справах про банкрутство / Б.М. Поляков.- К.: Логос, 2008.- 488с.
 55. Попондопуло В. Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). – Москва, 2001.- 345с.
 56. Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посібник / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 144 с.
 57. Саніахметова Н.О. Господарський кодекс України. Коментар / за заг. ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.
 58. Саніахметова Н.О. Господарське право України: навч. посібник / за ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2005. – 608 с.
 59. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник / Саніахметова Н. О. – К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.
 60. Святоцький О. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні / О. Святоцький. – К.: Ін Юре, 2003. – 80 с.
 61. Стеченко Д. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посібник / Д. Стеченко. – К.: Вища школа, 2002. – 254 с.
 62. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Каравела, 2009. – 624 с.
 63. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: навч. посібник / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.
 64. Таран Л.В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование) / Л.В. Таран.Х.: Видавець СПД Вапнярчук Н.М., 2004. – 256 с.
 65. Турыгина В.В. Лизинг как форма инвестиций в агропродовольственном секторе: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 .- Москва, 2008 -152 c.
 66. Тупчієв Д.Л. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. Станом на 18.03.2013р./Д.Л Тупчієв, С.В. Мостовенко, С.Г. Деледивка та інші.- К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 672 с.
 67. Щербина B.C. Господарське право України : Підручник. – К., Юрінком, 2013. — 640 с.
 68. Ярков В.В. Конкурсное производство: Учебник/ Под.ред. В.В. Яркова.- Спб.: Издательский дом С. Петерб. Гос. Университета, 2006.- 568с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму