Джерела європейського права

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Стецик Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Стецик Н. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами знань, вмінь та навичок щодо джерел європейського права, зокрема національного (романо-германського, англійського, скандинавського), наднаціонального (Європейського Союзу), міжнародного  (Ради Європи, ОБСЄ та ін.).

Завдання викладання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань, вмінь та навичок щодо:

 • природи, складу та призначення європейського права та його джерел;
 • змісту основних європейських правових цінностей;
 • природи та особливостей нормативно-правових актів, нормативно-правових договорів, правових прецедентів як джерел національного, наднаціонального та міжнародного європейського права;
 • взаємодії джерел міжнародного, наднаціонального та національного європейського права;
 • сучасного стану та тенденцій розвитку джерел права України в контексті наближення та взаємодії із джерелами європейського права.

Результати навчання:

 знати:

 • підходи до розуміння, природу, склад та призначення європейського права;
 • теоретичні основи джерел права, нормативно-правових приписів, їх системи та параметрів чинності;
 • зміст основних європейських правових цінностей;
 • природу джерел національного (романо-германського, англійського, скандинавського) європейського права;
 • особливості джерел наднаціонального (Європейського Союзу) європейського права;
 • природу джерел міжнародного (права Ради Європи, ОБСЄ та ін.) європейського права;
 • особливості взаємодії джерел міжнародного, наднаціонального та національного європейського права;
 • сучасний стан та тенденції розвитку джерел права України в контексті наближення та взаємодії із джерелами європейського права.

вміти:

 • аналізувати природу різних видів джерел права, нормативно-правових приписів та визначати параметри їх чинності;
 • визначати предметну (горизонтальну) та ієрархічну (вертикальну) структуру систем джерел національного, наднаціонального, міжнародного європейського права;
 • аналізувати природу та особливості нормативно-правових актів, нормативно-правових договорів, правових прецедентів як джерел національного, наднаціонального та міжнародного європейського права;
 • визначати параметри взаємодії та розв’язувати потенційні конкуренції та колізії між джерелами міжнародного, наднаціонального та національного європейського права.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

«Джерела європейського права: теоретичні основи»

Тема 1. Навчальна дисципліна «Джерела європейського права»

 1. Розвиток теорії джерел європейського права вітчизняною та зарубіжною наукою.
 2. Роль навчальної диспципліни «Джерела європейського права» у піготовці юристів-нормопроектантів.
 3. Структура курсу.

 

Тема 2. Теоретичні основи джерел європейського права

 1. Європейське право: підходи, поняття, склад.

1.1. Національне європейське право: поняття, склад

1.2. Наднаціональне європейське право: поняття, склад

1.3. Міжнародне європейське право: поняття, склад

 1. Джерела права: теоретичні аспекти

2.1. Джерела права: підходи, поняття, ознаки, класифікація.

2.2. Основні джерела права: нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, нормативно-правовий прецедент.

2.3. Допоміжні джерела права: правовий звичай, принципи права, правова доктрина.

 1. Місце нормативно-правових приписів у системі джерел права: поняття, структура, співвідношення із суміжними поняттями.

3.1. Нормативно-правовий припис, норма права, принцип права: поняття, взаємодія.

3.2. Система джерел права: поняття, структура.

3.3. Система джерел права: співвідношення та взаємодія із системою права, системою законодавства.

 

 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

«Джерела європейського права:

особливості національної, наднаціональної та міжнародної складових»

 

Тема 3. Система джерел національного європейського права

 1. Загальні ознаки правових систем континентального, загального (англійського) та змішаного (скандинавського) типів.
 2. Системи права континенального, англійського, скандинавського типів правових систем.
 3. Джерела континентального права: загальна характеристика, тенденції розвитку.
 4. Джерела англійського права: сучасний стан та перспективи розвитку.
 5. Джерела скандинавського права: особливості та тенденції їх розвитку.

 

Тема 4. Джерела наднаціонального європейського права

 1. Правова система Європейського Союзу: особливості та тенденції розвитку.
 2. Джерела права Європейського Союзу.
 3. Первинні джерела права Європейського Союзу.
 4. Вторинні джерела права Європейського Союзу.
 5. Взаємодія джерел права Європейського Союзу та держав-членsв Європейського Союзу.

 

Тема 5. Джерела міжнародного європейського права

 1. Джерела універсального та регіонального міжнародного права.
 2. Правова система Ради Європи: особливості та тенденції розвитку.
 3. Джерела права Ради Європи: особливості, стан, взаємодія.
 4. Особливості джерел права інших європейськ міжнародних організацій.

 

Тема 6. Джерела права України: сучасний стан та перспективи розвитку.

 1. Сучасна система джерел права України: поняття, структура.
 2. Проблеми становлення системи законодавства та системи підзаконних нормативних актів.
 3. Місце у системі джерел права України нормативно-правових договорів та правових звичаїв.
 4. Перспективи функціонування у системі джерел права України інших видів джерел права.
 5. Проблеми взаємодії джерел українського та європейського міжнародного права.

Рекомендована література

 1. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти) : монографія / Л. А. Луць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 304 с.
 2. Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії / Б. В. Малишев. – К. : Праксіс, 2008. – 344 с.
 3. Марченко М. Н. Источники права : учеб. пособ. / М. Н. Марченко. – М. : ТК Велби, Издательство Проспект, 2007. – 760 с.
 4. Міжнародне право. Основи теорії : підр. / В. Г. Буткевич, В.В. Мицик, О. В. Задорожній; за ред. В. Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.
 5. Пархоменко Н. М. Джерела права : проблеми теорії та методології. Монографія / Н. М. Пархоменко. – К. : Юридична думка, 2008. – 336 с.
 6. Європейське право. Право Європейського союзу. Кн. 1: Інституційне право Європейського союзу [Текст] / [Муравйов В. І. та ін.]. – 2015. – 307 с.