Докази і доказування у цивільному процесі (приватно-правова)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024

Опис курсу

Мета – є аналіз основних понять, що складають інститут доказування у цивільному процесі, ґрунтовне вивчення законодавчого регулювання процесу доказування у цивільних справах, виявлення проблем регулювання законодавством процесу доказування, а також проблем судової практики, дає можливість майбутнім фахівцям – правознавцям опанувати один з найважливіших та складних інститутів цивільного процесуального права.
Завдання – аналіз актів цивільного процесуального законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних процесуальних документів, пов’язаних із доказуванням в цивільному судочинстві.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Навроцька Ю.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Докази та доказування в цивільному процесі» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2015 р. – ___ с.
 2. Навроцька Ю.В. Докази та доказування в цивільному процесі. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – ___ с.


Нормативно-правові акти

 1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, 18 берез. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40 – 41. – с. 135.
 3. Про інформацію : Закон України № 2657-XII від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – -№ 48. – ст. 651.


Судова практика

 1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 12 черв. 2009 р. [електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua
 2. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 4 жовт. 1991 р. // Постанови Пленуму Верхов. Суду України (1972 – 2004): Офіц. вид.: у 2 т. – К.: ІнЮре, 2004. – Т.1.
 3. Про судову практику про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 31 берез. 1995 р. // Постанови Пленуму Верхов. Суду України (1972 – 2004): Офіц. вид.: у 2 т. – К.: ІнЮре, 2004. – Т.1.
 4. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 22 груд. 1995 р. // Постанови Пленуму Верхов. Суду України (1972 – 2004): Офіц. вид.: у 2 т. – К.: ІнЮре, 2004. – Т.1.
 5. Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 18 груд. 2009 р., № 14 [електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua
 6. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження : Постанова ВССУ від 23.12.2011 № 14 // http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik.html
 7. Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 9 (109). – С. 18–29.
 8. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 року // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1 (89). – С. 5–11.
 9. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31 березня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua
 10. Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 30.09.2011 року // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2011. – № 3. – С. 32–38.
 11. Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 8 (144). – С. 17–33.
 12. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 3 (115). – С. 14–25.
 13. Судова практика у справах про усиновлення // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 9 (145). – С. 15


Базова

 1. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях та відповідях): коментарії, рекомендації пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 708 с. – Серія «Судова практика».
 2. Васильєв С. В. Цивільний процес України : навчальний посібник / С. В. Васильєв. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 344 с.
 3. Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К.Треушникова. – М.: ОАО «Издательский Дом «Городец», 2006. – 784 с.
 4. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П. І. Шевчука. – К. : Ін Юре, 2002. – (Сер. «Б-ка судді»). – 416 с.
 5. Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. – Х.: Видавництво «Світ книг»; К.: «ВД «Дакор», 2013. – 688 с.
 6. Карнаух Т. В. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / Т. В. Карнаух, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – К. : Юстиніан, 2011. – 400 с.
 7. Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду Украни / Вячеслав Всильович Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.
 8. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – Х. : Фактор, 2010. – 800 с.
 9. Курс цивільного процесу : підручник / [В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.
 10. Навроцька Ю. В., Верба-Сидор О. Б., Воробель У.Б. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (у схемах і таблицях) / за заг. ред. Ю.В. Навроцької. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 388 с.
 11. Науково-практичний коментар «Цивільного процесуального кодексу України» / За заг. ред. Богатиря В. В. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2014. – 784 с.
 12. Науково-практичний коментар «Цивільного процесуального кодексу України». Станом на 01.01.2012 р. / За заг. ред. Богатиря В. В. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2012. – 752 с.
 13. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України ; пер. з рос. / С. В. Ківалов, Ю. С. Червоний, Г. С. Волосатий та ін. ; за ред. Ю. С. Червоного. – К. ; О. : Юрінком Інтер, 2008. – 656 с.
 14. Позовне провадження : монографія / [В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, П. І. Радченко та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 522 с.
 15. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / [В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін.] ; за заг. ред. професора В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
 16. Сеник С. В. Цивільне процесуальне право : навч. посібник / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 424 с.
 17. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / Володимир Іванович Тертишніков. – Харків : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 584 с.
 18. Фурса С. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи : [науково-практичний посібник] / С. Фурса, С. Щербак, О. Євтушенко. – К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2006. – 448 с. – (Серія «Процесуальні науки»).
 19. Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар : У 2 т. / За заг. ред.. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2010. – Т. 1. – 1044 с. – («Серія процесуальні науки»).
 20. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С. С., Бірюков І. А., Бобрик В. І. та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.
 21. Цивільний процес України : академічний курс : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [за ред. С. Я. Фурси]. − К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2009. − 848 с. − Серія «Процесуальні науки».
 22. Цивільний процесуальний кодекс : науково-практичний аналіз / З. Ромовська, Н. Шумська, Н. Шумська. – К.: ВД «Дакор», 2013. – 600 с.
 23. Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / [Бичкова С. С., Білоусов Ю. В., Білоусов В. І. та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атака, 2008. – 840 с.
 24. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. – 624 с.
 25. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України/ В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.
 26. Цивільний процес України : підручник / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Істина, 2012. – 536 с.
 27. Цивільний процес України : підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М. М. Ясинка]. – К. : Алерта, 2014. – 744 с.


Спеціальна

 1. Андрійцьо В. Д. Доказове право як підгалузь цивільного процесуального права / Василь Дмитрович Андрійцьо // Університетські наукові записки. – 2013. – № 3 (47). – C. 191–196.
 2. Андрійцьо В. Д. Доказування обставин цивільної справи: право чи обов’язок? / Василь Дмитрович Андрійцьо // Теорія і практика правознавства. – 2013. – Випуск 2 (4). – С. 1–7. – Режим доступу до журн.: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/10_5.pdf
 3. Андрійцьо В. Д. Дослідження доказів як етап процесу доказування в цивільному судочинстві [Електронний ресурс] / Василь Дмитрович Андрійцьо // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – №3 (15). – С. 7−17. – Режим доступу до журн. : http://www.vru.gov.ua/content/visnyk/вісник15_51.pdf
 4. Андрійцьо В. Д. Концептуальні підходи розуміння сутності процессу судового доказування в цивільному судочинстві / Василь Дмитрович Андрійцьо/ Василь Дмитрович Андрійцьо // Адвокат. – 2013. – № 8. – С. 18–20.
 5. Андрійцьо В. Д. Концептуальні підходи розуміння юридичної природи доказового права / Василь Дмитрович Андрійцьо // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 186-188.
 6. Андрійцьо В. Д. Мета процесу судового доказування в цивільному судочинстві / Василь Дмитрович Андрійцьо // Адвокат. – 2013. – №6 (153). – С. 25−28.
 7. Андрійцьо В. Д. Понятійний апарат процесу судового доказування цивільного судочинства (історико-правовий підхід) [Електронний ресурс] / Василь Дмитрович Андрійцьо // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – №2 (14). – С. 60−69. – Режим доступу до журн. : http://www.vru.gov.ua/content/visnyk/visnik2013_14.pdf
 8. Андрійцьо В. Д. Правові інституту загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права / Василь Дмитрович Андрійцьо // Право і Безпека. – – № 1 (48). – С. 182-186.
 9. Андрійцьо В. Д. Система цивільних процесуальних принципів, які впливають на процес доказування / Василь Дмитрович Андрійцьо // Віник Харківського національного університету внутрішніх справ. – – № 1 (60). – С. 212-217.
 10. Андрійцьо В.Д. Судове доказування як розумово-процесуальна діяльність у цивільному судочинстві / Василь Дмитрович Андрійцьо // Адвокат. – 2013. – № 7 (154). – С. 13–15.
 11. Андрійцьо В. Д. Теоретичні проблеми доказування в цивільному судочинстві України : монографія / Василь Дмитрович Андрійцьо ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Ужгород : ІВА, 2014. – 408 с.
 12. Білоусов Ю. В. Доказові презумпції у цивільному судочинстві : монографія / Ю. В. Білоусов, В. П. Феннич. – Х. : Харків юридичний, 2012. – 280 с.
 13. Верещінська І. Належні та допустимі докази в окремих категоріях справ, що виникають зі спадкових правовідносин / І. Верещінська // Право України. – 2014. – № 6. – С. 216–221.
 14. Гетманцев М. Аналіз взаємозв’язку прямих та побічних речових доказів у цивільному процесі України / Максим Гетманцев // Юридична України. – 2013. – № 2. – С. 67–72.
 15. Гетманцев М. Джерела формування речових доказів / Максим Гетманцев // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4 (208). – С. 134–137.
 16. Гетманцев М. О. Види речових доказів у цивільному процесі / Максим Олексійович Гетманцев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута. – – Вип. 644. Правознавство. – С. 88-91.
 17. Гетманцев М. О. Поняття та ознаки речових доказів у цивільному процесуальному праві / Максим Олексійович Гетманцев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута. – – Вип. 682. Правознавство. – С. 82-86.
 18. Грабар Н. М. Особливості участі сторін у процесі доказування за цивільно-процесуальним законодавством України / Н. М. Грабар, М. В. Парасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина II. Том 1. – С. 179-182.
 19. Грабовська О. Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична природа / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 90. – С. 54-59.
 20. Грабовська О. Місце доказування у системі цивільного процесуального права / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 89. – С. 13-15.
 21. Грабовська О. Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов’язаних із доказуванням, на території інших держав / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 2 (96). – С. 44-47.
 22. Дубіцька Т. Місце документів у системі процесуальних джерел доказів / Т. Дубіцька // Підприємництво, господарство і право. – – № 11 (155). – С. 35-38.
 23. Зеленяк Е. С. Владна, рекомендаційна та допоміжна оцінка доказів у цивільному процесі / Е. С. Зеленяк // Адвокат. – – № 1 (148). – С. 41-44.
 24. Зеленяк Е. С. Правове регулювання оцінки доказів у цивільному процесі / Е. С. Зеленяк // Вісник Академії адвокатури України. – – № 3 (25). – С. 42-47.
 25. Іванченко О. П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / Оксана Павлівна Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173−178.
 26. Кучер Т. Зміст процедури дослідження доказів у цивільному судочинстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 94. – С. 35-37.
 27. Кучер Т. Належність та допустимість як критерії оцінки доказів / Тетяна Кучер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 91. – С. 80-82.
 28. Кучер Т. М. Допустимість доказів в аспекті виконання завдань цивільного судочинства / Тетяна Миколаївна Кучер // Університетські наукові записки. – 2012. – № 4 (44). – C. 140–144.
 29. Кучер Т. М. Дослідження засобів доказування у процесі доведення : сутність та способи / Тетяна Миколаївна Кучер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 56-59.
 30. Кучер Т. М. Емпіричні та логічні аспекти формування показань свідків як засобу доказування у цивільному процесі / Тетяна Миколаївна Кучер // Університетські наукові записки. – 2013. – № 1 (45). – C. 113–118.
 31. Кучер Т. М. Законодавчий та доктринальний підходи до засобів доказування в цивільному судочинстві України / Тетяна Миколаївна Кучер // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – – Вип. 66. – С. 365-371.
 32. Кучер Т. М. Зміст доказів та доказування при розгляді справ у порядку цивільного судочинства України / Тетяна Миколаївна Кучер // Університетські наукові записки. – 2011. – № 2 (38). – C. 101–105.
 33. Кучер Т. М. Особливості проведення допиту осіб з фізіологічними вадами в якості свідків / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права. – – № 4. – С. 173-177.
 34. Кучер Т. М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 171–174.
 35. Кучер Т. М. Роль істини в процесі доказування: теоретико-правовий погляд / Тетяна Миколаївна Кучер // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3 (43). – C. 92–96.
 36. Лежух Т. І. Особливості доказування при розгляді справ, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 25. – С. 65-68.
 37. Лежух Т.І. Специфіка доказування у справах про захист честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 140–144.
 38. Марченко Р. До питання про правову природу доказів на прикладі показань свідка / Роман Марченко // Підприємництво, господарство і право. – – № 7 (187). – С. 22-25.
 39. Ратушна Б. Стандарт доказування як критерій достовірності результату судового пізнання / Б. Ратушна // Право України. – – № 6. – С. 282-291.
 40. Ратушна Б. П. Докази як основні інструменти судового пізнання / Б. П. Ратушна // Порівняльно-аналітичне право. – – № 2. – С. 165-168.
 41. Руда Т. Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 87. – С. 73-78.
 42. Руда Т. Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 88. – С. 106-110.
 43. Руда Т. Поняття та зміст інституту доказування в цивільному процесуальному праві США та України: порівняльний аспект / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 79. – С. 47-50.
 44. Соломахіна О. М. Ознаки судової експертизи та порядок її призначення у цивільному процесі України / О. М. Соломахіна // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – – Вип. 66. – С. 354-359.
 45. Степаненко Т. В. Доказування у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб / Т. В. Степаненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6. Том 1. – С. 50–54.
 46. Стоян В. О. Особливості дослідження та оцінки доказів у цивільних справах позовного провадження, що розглядаються за участю нотаріусів / В. О. Стоян // Університетські наукові записки. – 2012. – № 4 (44). – C. 199–204.
 47. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві / Володимир Тертишніков // Право України. – – № 10. – С. 77-88.
 48. Тимченко Г. П. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення / Геннадій Петрович Тимченко // Право України. – – № 12. – С. 220-227.
 49. Турчин-Кукаріна І. В. Цивільно-процесуальне оціночне поняття «загальновідомі обставини» та його судове застосування / І. В. Турчин-Кукаріна // Вісник Академії адвокатури України. – – № 3 (25). – С. 35-42.
 50. Феннич В. П. Прямі та непрямі доказові презумпції цивільного судочинства [Електронний ресурс] / В. П. Феннич // Форум права. – 2008. – № 1. − С. 427–433. – Режим доступу до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08fvppcs.pdf
 51. Феннич В. П. Структура доказування при розгляді справ окремого провадження / В. П. Феннич // Університетські наукові записки. – 2011. – № 2 (38). – C. 115–119.
 52. Фурса С. Докази і доказування в цивільному процесі : науково-практичний посібник / С. Фурса, Т. Цюра – К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2005. – 256 с. – (Серія: Процесуальні науки).
 53. Цал-Цалко Ю. Ю. Дискусійні аспекти щодо поняття доказування, суб’єктів доказування та предмета доказування у цивільному процесі України / Юлія Юліївна Цал-Цалко // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – – Вип. 66. – С. 318-323.
 54. Цал-Цалко Ю. Ю. Судові докази у справах щодо поділу спільного майна подружжя / Юлія Юліївна Цал-Цалко // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – – Вип. 56. – С. 204-209.
 55. Ясинюк М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб / Микола Ясинок // Право України. – – № 3. – С. 146-152.


Інформаційні ресурси

 • Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 • Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua
 • Вищий господарський суд України. Офіційний веб-сайт –  http://www.arbitr.gov.ua/
 • Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. Офіційний сайт – http://sc.gov.ua/
 • Офіційний веб-портал «Судова влада України» – http://court.gov.ua/

Матеріали

Докази і доказування ТЕСТИ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму