Договірні відносини у сфері використання довкілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Барабаш Н. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Барабаш Н. П.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Договірні відносини у сфері використання довкілля» є набуття студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації норм екологічного законодавства, що спрямовані на регулювання договірних відносин у сфері використання довкілля.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Договірні відносини у сфері використання довкілля» є аналіз актів екологічного законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів.

Рекомендована література

 

 1. Боднар Т. В. Договірні зобов’язання в цивільному праві (загальні положення): Навч. посіб. / Тетяна Валеріївна Боднар. – К.: Юстиніан, 2007. – 280 с.
 2. Брунь А. Г. Договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процесс; сімейне право; міжнародне приватне право» / А. Г. Брунь. – Х., 2003. – 15 с.
 3. Галишин Э. У. Особенности аренды лесных участков: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «Природоресурсное; аграрное; экологическое право» / Э. У. Галишин. – М., 2008. – 33 с.
 4. Гордеев В. И. Использование водных объектов на условиях аренды / В. И. Гордеев // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 12. – С. 69-71.
 5. Договір як універсальна правова конструкція: монографія / А. П. Гетьман, В. І. Борисова, О. П. Євсєєв та ін.; за ред. А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. – Х.: Право, 2012. – 432 с.
 6. Дроздов И. А. Договоры на передачу в пользование природных ресурсов: учеб.- практ. пособ. / Игорь Александрович Дроздов. – М.: Проспект, 2001. – 120 с.
 7. Жевлакович М. С. Институт аренды земельных участков в законодательствах Российской Федерации и государств – членов Европейского Союза: монография / Мария Сергеевна Жевлакович. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 319 с.
 8. Ільків Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в України: теоретичні й практичні аспекти: монографія / Натілія Володимирівна Ільків. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 295 с.
 9. Кобецька Н. Р. Договори на використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька. // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності / за ред. В. В. Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – С. 259- 274.
 10. Кобецька Н. Р. Особливості та правова природа договорів на використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 1(33). – С. 90-94.
 11. Кобецька Н. Р. Види та характеристика природноресурсових договорів за законодавством України / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск ХХІІІ. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 164-171.
 12. Кобецька Н. Р. Становлення законодавчого регулювання та особливості оренди водних об’єктів / Н. Р. Кобецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Вип. 5. Том 1. – С. 133-135.
 13. Кобецька Н. Р. Договори у відносинах користування мисливськими угіддями / Н. Р. Кобецька // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 99-102.
 14. Кобецька Н. Р. Дозволи і договори в механізмі правового регулювання природокористування / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 71. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 242-247.
 15. Кобецька Н. Р. Договірне регулювання надрокористування в Україні / Н. Р. Кобецька // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 105–109. 16. Кобецька Н. Р. Договірне регулювання довгострокового тимчасового користування лісами / Н. Р. Кобецька // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 1. – С. 142–145.
 16. Колдаев С. В. Договорные формы недропользования: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «Природоресурсное; аграрное; экологическое право» / С. В. Колдаев. – М., 2005. – 32 с.
 17. Костюченко М. С. Особливості правового регулювання оренди водних об’єктів у сучасних умовах / М. С. Костюченко. // Теорія і практика правознавства. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_35
 18. Корнеев А. Л. Сделки с земельными участками: Учебное пособие / Александр Леонидович Корнеев. – М.: ОАО «Издательский Дом «Городец», 2006. – 192 с.
 19. Краснова М. В. Договори в екологічному праві України: Навч. посіб. / Марія Василівна Краснова. – К.: Алеута, 2012. – 216 с.
 20. Кулинич П. Ф. Право чини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні аспекти / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. – 2006. – № 4. – С. 28-38.
 21. Медведєва Н. П. Правові засади гірничої концесії: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Н. П. Медведєва. – К., 2008. – 19 с.
 22. Миронова Л. А. Гражданско-правовые договоры в сфере природопользования: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Л. А. Миронова. – Казань, 2004. – 30 с.
 23. Налетов К. И. Правовые формы недропользования: монография / Кирилл Игоревич Налетов. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2008. – 172 с.
 24. Пархоменко Н. М. Договір у системі права України: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Н. М. Пархоменко. – К., 1998. – 16 с.
 25. Рудень О. В. Правове регулювання екологічних договірних відносин в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / О. В. Рудень. – К., 2015. – 18с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму