Діяльність адвоката – захисника у кримінальному провадженні

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Войнарович А. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924Войнарович А. Б.

Опис курсу

Обов’язковий курс “Діяльність адвоката – захисника у кримінальному провадженні” передбачає вивчення організації та функціонування адвокатури як в Україні так і за кордоном, а, основне, особливості діяльності адвоката-захисника у кримінальному провадженні України. Як навчальна дисципліна курс ґрунтується на базі історії та теорії держави та права, науки кримінального процесуального права та науки про адвокатуру, системи правоохоронних, правозахисних та судових органів, на практичному досвіді, напрацьованому адвокатами, суддями, прокурорами, органами дізнання, слідства.

Глибоке засвоєння студентами основ правозахисної діяльності адвоката у кримінальному провадженні є необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема, майбутніх адвокатів-захисників України.

Метою вивчення навчальної дисципліни є дослідити історичний генезис розвитку такого правового інституту як адвокатура через призму інститутів захисту та представництва, з’ясувати порядок організації адвокатури в Україні та в інших країнах, проаналізувати систему функцій адвокатів у кримінальному судочинстві, дослітити специфіку адвокатської діяльності, розглянути міжнародні стандарти адвокатської професійної діяльності та забезпечити формування системи знань зі специфіки адвокатської діяльності як прикладної галузі юридичної спеціальності, у студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема дати знання з чинних норм законодавства, що стосуються діяльності адвокатів у кримінальних провадженнях, ознайомити з практичною діяльністю адвокатів у судах України та виробити вміння застосовувати норми права в роботі за юридичною спеціальністю.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчити нормативно-правові акти, які регулюють діяльність адвоката та адвоката-захисника в Україні; дослідити сучасний інститут адвокатури в Україні; проаналізувати та з’ясувати поняття правозахисної діяльності адвоката; зрозуміти сутність інституту захисту; з’ясувати походження та значення терміна «адвокат»; оволодіти знаннями щодо історичних етапів розвитку адвокатури як інституту захисту; висвітлити процес формування професійної адвокатури на українських землях; зрозуміти юридичну природу адвокатури; з’ясувати залежність функцій адвокатури від форми судоустрою та  судочинства; визначити загальну організацію адвокатури; дослідити співвідношення приватноправового, професійного, державницького та публічного характеру діяльності адвокатури; визначити цінності діяльності адвокатів та засоби їх забезпечення; розкрити поняття “адвокатська діяльність”; проаналізувати передумови адвокатської діяльності; з’ясувати поняття “адвокатське самоврядування”; висвітлити поняття адвокатської таємниці; охарактеризувати поняття “дисциплінарна відповідальність адвоката” та підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності; висвітлити етичні засади діяльності адвокатів в Україні; дослідити форми участі адвоката у кримінальному провадженні; проаналізувати права та обов’язки адвоката як захисника підозрюваного, обвинуваченого, засудженого і виправданого; проаналізувати права та обов’язки адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача; дослідити статус адвоката свідка у кримінально провадженні; висвітлити основні міжнародні документи, що регламентують організацію і діяльність інституту адвокатури; розкрити особливості функціонування адвокатури в різних державах; навчити правил поведінки захисника з клієнтом; дослідити реальну можливість захисника збирати докази у кримінальному провадженні; вивчити специфіку діяльності захисника на різних стадіях кримінального провадження; навчити складати процесуальні документи, пов’язані із участю адвоката у кримінальному провадженні; вивчити методику аналізу матеріалів кримінального провадження; висвітлити пробле діяльності адвоката-захисника у кримінальному провадженні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

поняття правозахисної діяльності та суб’єктів її реалізації;

правове регулювання правозахисної діяльності адвоката в Україні;

поняття та походження термінів “адвокат” та “адвокатура”;

 

генезу захисту та представництва у світі;

поняття  “адвокатська діяльність”;

передумови адвокатської діяльності;

принципи, на яких ґрунтується діяльність адвокатури;

права та обов’язки адвокатів;

гарантії адвокатської діяльності;

організаційні форми та види адвокатської діяльності;

поняття та завдання органів адвокатського самоврядування;

етичні засади діяльності адвокатів;

особливості статусу захисника в окремих державах світу;

особливості участі адвоката у кримінальному провадженні;

форми участі адвоката у кримінальному провадженні;

права та обов’язки адвоката у кримінальному провадженні;

гарантії діяльності захисника у кримінальному провадженні;

способи залучення захисника до кримінального провадження;

специфіку діяльності захисника на досудовому розслідуванні;

діяльність захисника у суді;

діяльність адвоката-захисника під час апеляційного та касаційного провадження;

особливості участі адвоката у суді присяжних;

методику складання процксуальних документів захисту.

вміти:

правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального процесуального законодавства законодавства про адвокатуру;

самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання;

готувати судові промови;

обґрунтовувати й відстоювати свою правову позицію;

захищати права, свободи і законні інтереси громадян;

застосовувати прийоми адвокатської тактики;

складати процесуальні документи захисту у кримінальному провадженні.

Рекомендована література

 1. Адвокатура в Україні: навч.-метод. матеріал / уклад. Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 1999. – 42 с.
 2. Адвокатура України: навч. посіб.: у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 940 с.
 3. Адвокатура України. Навчальний посібник. // Молдован А.В., Тилик Т.М. – К.: Алерта, 2013. – 356 с.
 4. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: практ. Посіб. для адвоката / за ред. С.Ф. Сафулька, О.Д. Святоцького; упоряд. Т.Г. Захарченко та ін. – К.: Ін Юре, 2003. – 768 с.
 5. Александров А.С., Гришін С.П., Зейкан Я.П. Перехресний допит у суді: навч.-практ. посіб. – 2-ге видання, переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2015. – 528 с.
 6. Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1976.
 7. Андрєєвський В.В. Організація діяльності адвокатури. / В.В. Андрєєвський. – К.: Вид-во Київського університету права, 2003. – 12 с.
 8. Андрєєвський В.В. Основи юридичної природи адвокатури: теорія, історія. / В.В. Андрєєвський. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 6 (44). –    С. 87 – 92.
 9. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.
 10. Барщевский М.Ю. Адвокат, адвокатская фирма, адвокатура: учеб. пособие. / М.Ю. Барщевский. – М.: Белые альвы, 1995.
 11. Варфоломеєва Т.В. Історія адвокатури України / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / Т.В. Варфоломеєва, О.Д. Святоцький, В.С. Кульчицький, З.М. Багринівський, Т.В. Кисельова. – К.: СДМ-Студіо, 2002. – 286 с.
 12. Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В. Науково-практичний коментар до Закону України “Про адвокатуру” // Законодавство про адвокатуру і адвокатську діяльність: 36 нормат. актів; коментар / Акад. адвокатури України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 27–29.
 13. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры: ист.-догмат., исслед.: в 2-х ч. – Спб,1893.
 14. Гаррис Р. Школа адвокатуры. / Р. Гаррис. – М., 2001.
 15. Гессен Й.В. Адвокатура, общество и государство / Й.В. Гессен. // История русской адвокатуры. – М., 1997.
 16. Гусарев С.Д. Юридична деонтологія: основи юридичної діяльності. / С.Д. Гусарев, О.Д. Тихомиров. – К.: Знання, 2005. -655 с.
 17. Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: у 2 ч. / О.Д. Святоцький, Т.Г. Захарченко, С.Ф. Сафулько та ін.; за заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К.: Ін Юре, 2008. – Ч.1. – 616 с.
 18. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі : зразки процесуальних актів: Збірник. / Я.П. Зейкан. – К. : Юридична практика, 2005.
 19. Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста: Введение в специальность. / А.Э. Жалинский. М.: БЕК, 1997. – 330 с.
 20. Історія адвокатури України // за ред. Т.В. Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. – К.: Либідь, 1992. – 120 с.
 21. Коментар до Конституції України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 1996.
 22. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / А.В. Молдован, С. М. Мельник – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
 23. Лубшев Ю. Ф. Курс адвокатского права. / Ю.Ф. Лубшев. – М., 2003.
 24. Лубшев Ю. Ф. Адвокатура в России. / Ю.Ф. Лубшев. – М., 2001. – 832 с.
 25. Меліхова О.В. Адвокатура в Україні: навч.-метод. Посіб. для самост. вивч. дисц. – К., 2005. – С. 44.
 26. Резник Г. М. Адвокат: престиж профессии. / Г.М. Резник // Адвокатура и современность – М., 1987.
 27. Святоцкий А.Д. Адвокатура и защита прав граждан. / А.Д. Святоцький – Львов, 1992.
 28. Святоцький О.Д. Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін Юре, 1997. – 319 с.
 29. Святоцький О.Д. Адвокатура України: навч. посіб. для студ. юрид. вищих навч. закл. і фак. / О.Д. Святоцкий, М.М. Михеєнко. – К.: Ін Юре, 1997. – 224 с.
 30. Судова риторика: теорія і практика: навч. посіб. / В.В. Молдован. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 496 с
 31. Судові статути від 20 листопада 1864 р. // Історія адвокатури України. – К., 1992. – С. 161–168.
 32. Сучасні системи адвокатури / за ред. О. Д. Святоцького. – К., 1993.
 33. Статут громадської організації «Спілка адвокатів України»: затверджений Установчим з’їздом Спілки адвокатів України 22.09.1990 р. із змінами і доповненнями, внесеними на ІІ позачерговому з’їзді Спілки адвокатів України 16.01.1993 р.
 34. Островський С.О. Адвокат та правосуддя. / С.О. Островський. Видавництво С.Ж. Лазаренко, 1999. – C. 354–360.
 35. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.
 36. Шліхова О.В. Адвокатура в Україні: навч.-метод, посіб. – К.: НВУ, 2006. – 90 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму