Адміністративне право (для студентів неюридичних спеціальностей)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Гончаров В. В.
532Гончаров В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Гончаров В. В.
516Гончаров В. В.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм адміністративного права

Завдання:

  • освоєння теоретичних матеріалу (підручників, монографій, статей тощо);
  • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері адміністративних правовідносин;
  • підготовка студентами проектів документів, що застосовуються у сфері адміністративного права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теоретичні та законодавчі положення адміністративного права; зміст нормативно правових актів, що регулюють адміністративні правовідносини.

вміти: вільно орієнтуватись у адміністративному законодавстві, практично застосовувати його норми, складати проекти документів у сфері адміністративного права.

Рекомендована література

1. Адміністративне право України. Академічний курс у 2-х т. / Ред. кол. В. Б. Авер’янов (гол.) та ін. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2007. – 592 с.
2. Адміністративне право. Загальна частина / Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
3. Адміністративне право / За ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
4. Загальне адміністративне право / За заг. ред. І. С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.
5. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України / Т. О. Коломоєць. – К.: Ін Юре, 2011. – 574 с.
6. Коломоєць Т. О. Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України» / Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков. – К.: Ін Юре, 2014. – 240 c.
7. Колпаков В. К. Адміністративне право України / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
8. Стеценко С. Г. Адміністративне право України / С. Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.

Матеріали

Адміністративне_право_ФФІ

Адміністративне_право_ЕКМ

Питання на іспит з “Адміністративного права”